Wykonywanie zawodu lekarza a poświadczenie nieprawdy

Adwokat dla lekarzy

Poświadczenie nieprawdy to zachowanie, którego dopuszczają się funkcjonariusze publiczni. Dopuszczenie się tego czynu jest karalne, a art. 271 kodeksu karnego uznaje je za tak zwany fałsz intelektualny. Kiedy stwierdza się poświadczenie nieprawdy?

Poświadczenie nieprawdy – definicja i prawo

Poświadczenie nieprawdy to termin użyty w art. 271 Kodeksu karnego w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.0.1444 t.j.). Jak wynika z regulacji, poświadczenie nieprawdy stwierdza się wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny, ale też jakaś inna osoba uprawniona do wystawiania dokumentów, poświadcza w nim nieprawdę. Celem przepisów jest ochrona wiarygodności dokumentów, dlatego przepisami objęte są osoby cieszące się dużym zaufaniem publicznym.

Czym jest poświadczenie nieprawdy w przypadku lekarzy?

Z definicji wynika, że poświadczenie nieprawdy dotyczy tylko funkcjonariuszy publicznych. Do tej grupy zaliczają się między innymi lekarki i lekarze, a także pielęgniarki i pielęgniarze. Są to osoby, które posiadają wymaganą wiedzę, doświadczenie i możliwości wystawienia dokumentów medycznych czy zaświadczeń.

Za poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej uznaje się celowe i świadome fałszowanie dokumentów, czyli umieszczanie w nich nieprawdziwych informacji, co jest karalne.

Co może być uznane za fałszowanie dokumentacji lekarskiej?

Za poświadczenie nieprawdy w przypadku lekarzy uznaje się działania, które wiążą się z różnego rodzaju przewinieniami i złymi praktykami podczas sporządzania dokumentów podlegających ścisłej ochronie. Poświadczeniem nieprawdy jest więc błędne wypełnienie dokumentów medycznych, jak i ich nieuprawnione zmienianie. Za poświadczenie nieprawdy przez lekarza można więc uznać wszelkie przejawy niezachowania wysokich standardów tworzenia, przechowywania i przekazywania dokumentacji medycznej, a także wpływanie na ich treść.

Adwokat dla lekarzy

Kiedy dochodzi do poświadczenia nieprawdy?

Fałszowanie dokumentacji medycznej przez lekarzy zwykle ma miejsce wtedy, gdy dzięki poświadczeniu nieprawdy lekarz może liczyć na osiągnięcie korzyści majątkowych. Zdarzają się także przypadki poświadczenia nieprawdy w sytuacji, gdy placówka medyczna chce wyłudzić świadczenia. Znane są też sytuacje, gdy poświadczenie nieprawdy jest sposobem na ochronę siebie lub zaprzyjaźnionego lekarza przed poniesieniem odpowiedzialności karnej. Fałszowanie dokumentów ma miejsce także w sytuacji, kiedy lekarz chce pomóc lub ochronić przestępcę. Przypadki poświadczenia nieprawdy mogą mieć miejsce, jeśli lekarz poświadczy nieprawdę w dokumentach związanych z obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Co grozi za poświadczenie nieprawdy przez lekarza?

Poświadczenie nieprawdy przez lekarzy jest karalne. Oznacza to, że lekarze, którzy poświadczają nieprawdę, odpowiadają za swoją decyzję przed sądem. Kary za poświadczenie nieprawdy reguluje art. 271:

  1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Adwokat dla lekarzy

Adwokat dla lekarzy

Skutki fałszowania dokumentów niekiedy są niebezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarza. Przede wszystkim fałszowanie dokumentów to zarzut, który może skutecznie zniszczyć karierę zawodową lekarza, a jak wynika z zapisów przepisu kodeksu karnego, za poświadczenie nieprawdy ponosi się odpowiedzialność karną. Warto przy tym zwrócić uwagę, że za ten czyn grozi nawet 8 lat więzienia. Trzeba w takiej sytuacji pamiętać o tym, że adwokat dla lekarza to prawo, do którego ma niewinny, jak i nieuczciwy lekarz.