Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

podział majątku

W chwili zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, o której mówi ustawodawca w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Oznacza to wspólną odpowiedzialność małżonków za swoje finanse, a także oszczędności i prowadzenie gospodarstwa domowego.

Jako majątek wspólny rozumie się wszystkie przedmioty nabyte przez małżonków lub jednego z nich w trakcie trwania małżeństwa, czyli okresu wspólności majątkowej. Fakt nie podejmowania pracy zarobkowej przez jednego z małżonków nie jest podstawą do nierównego podziału majątku po rozwodzie. 

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Do majątku wspólnego zalicza się między innymi wynagrodzenie za pracę oraz inne dochody, wynikające z działalności zarobkowej oraz świadczenia socjalne w postaci środków finansowych zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego, a także zgromadzone składki na subkoncie, określane przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Do majątku wspólnego należą również dochody z majątku wspólnego, jak i osobistego małżonków oraz dobra materialne, a także  nieruchomości nabyte w trakcie trwania małżeństwa, na przykład mieszkanie, samochód, dom lub inne nieruchomości. Nie należy do niego natomiast majątek osobisty jednego z małżonków zgromadzony przed zawarciem związku małżeńskiego, na przykład odziedziczony lub otrzymany w darowiźnie, a także wszelkie przedmioty zakupione przed zawarciem związku małżeńskiego, również służące zaspokojeniu potrzeb osobistych współmałżonka, takich jak ubrania nawet znacznej wartości, środki pozyskane z praw autorskich, czy niewypłacone wynagrodzenie za pracę, jeśli takie miało miejsce.

sprawy majątkowe

Sprawy podziału majątku po rozwodzie są trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata w Toruniu.

Do najistotniejszych spraw po rozwodzie należy określenie wspólnego majątku. Trudno ustalić po wielu latach trwania związku, co nim nie jest w sytuacji na przykład, gdy jedna ze stron, sprzedając majątek osobisty, zainwestowała w element należący majątku wspólnego, na przykład dom lub mieszkanie. Przed kłopotliwym i bardzo skomplikowanym podziałem majątku po rozwodzie chroni intercyza, która wprowadza rozdzielność majątkową. Nie cieszy się ona dużą popularnością wśród nowożeńców jako wyraz braku zaufania do jednej ze stron, ale dzięki niej problem podziału majątku po rozwodzie nie istnieje, gdyż dorobek każdego z małżonków jest wyraźnie określony. Intercyza jest niezwykle korzystna z jeszcze jednego względu, chroni w większości przypadków majątek współmałżonka przed egzekucją za długi drugiego z nich. 

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić niekoniecznie na drodze sądowej. Wszystko zależy od tego, czy małżonkowie są skłonni porozumieć się w tej kwestii. Jest to o tyle korzystniejsze rozwiązanie, gdyż nie generuje kosztów sądowych oraz opłat związanych z powoływaniem przez sąd biegłych w celu wyceny majątku wspólnego, na przykład nieruchomości. Jest to korzystniejsze rozwiązanie nie tylko z przyczyn finansowych, ale również z przewlekłości postępowań sądowych, gdyż podział majątku w postępowaniu sądowym może trwać bardzo długo, tym bardziej jeśli małżonkowie toczą spory w kwestii jego ustalenia. Można uniknąć tego problemu korzystając z możliwości porozumienia się na drodze mediacji lub negocjacji. Polubowny podział majątku jest korzystniejszy dla obydwu stron i najlepiej zdecydować się na takie rozwiązanie jeszcze przed ogłoszeniem rozwodu. Podział majątku dokonuje się wtedy u notariusza, który sporządza umowę podziału majątku. W przypadku braku porozumienia między stronami konieczna jest droga sądowa i uzbrojenie się w cierpliwość, gdyż procedury sądowe zawsze długo trwają z powodu konieczności powoływania biegłych do wyceny majątku. Istotną sprawą jest fakt brania pod uwagę przez sąd tylko aktywów, a nie długów, wynikających z zadłużenia hipoteki nieruchomości będącej majątkiem wspólnym małżonków. Sąd nie zawsze podzieli majątek po równo między stronami sporu. Jeśli jedna z nich udowodni, że wniosła większy wkład w zgromadzenie majątku wspólnego, sąd może to wziąć pod uwagę przy ogłaszaniu wyroku w sprawie podziału majątku.